Förskolan I Ur och Skur UTE består av två förskolor, en i Skövde och en i Hjo. För oss är naturen viktig och vi vill skapa en förskola där barnen får utvecklas och växa i samspel med naturen.


Förskolan tar tillvara olika ute- och innemiljöer i det pedagogiska arbetet för att ge barnen roliga, utvecklande och meningsfulla upplevelser. Miljöfrågor är viktiga för oss och vi satsar bland annat på klimatsmart mat och odling.


Vi arbetar med Friluftsfrämjandets I Ur och Skurmetodik och strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och utforskande med alla sinnen.

I Ur och Skurmetodiken utgår ifrån friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat lärande och ett medvetet ledarskap. Barnen får prova på olika friluftsaktiviteter och utveckla sina färdigheter i skidor, skridskor, laga mat ute och mycket mer utifrån barnens ålder och mognad.Utomhuspedagogik och upplevelsebaserat lärande grundar sig på lärande i autentiska situationer då barnen får uppleva med hela kroppen och alla sinnen för att sedan reflektera över upplevelserna tillsammans med andra. Kunskap utvecklas genom vistelse, lek, ett undersökande arbetssätt och olika uttrycksmedel i eller med hjälp av naturen. Barnen får hos oss möjlighet att utveckla kunskap om naturen och en mer hållbar livsstil.Pedagogerna arbetar medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande och anpassar ledarskapet efter situationen. Genom att ställa öppna frågor som börjar med "hur?" och "varför?" stimuleras barnens tänkande runt det vi gör, skapar intresse och nyfikenhet. Det är roligt att fundera över frågor som inte heller vi vuxna har alla svar på.Skogen bjuder på fantastiska möjligheter till lek, fantasi och kreativitet. Miljön är inte tillrättalagd och det främjar barnens koncentrationsförmåga och motoriska utveckling. Att vistas mycket utomhus främjar även hälsan och vårt välbefinnande. I Ur och Skur är en del av 

Friluftsfrämjandet, här kan ni läsa mer!